Středověké iluminace 

   
 

Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A4, papíry
tužka, guma, pravítko
fixy, pastelky, voskovky, černá tuš ...

zlatá fixa (pastelka)

ukázky ze středověkých rukopisů
ukázky písma
vybrané citáty a přísloví 
 

 

Zadání úkolu:
Ilustrace ke středověkým textům vypadaly trochu jinak než ilustrace v současných knížkách - byly velmi bohatě zdobené, někdy zabíraly celou stránku, někdy zahrnovaly pouze umělecky ztvárněné první písmeno kapitoly či stránky (iniciálu), někdy zdobení pokračovalo i podél okrajů stránky. Vaším úkolem bude zhotovit jednu stránku takového rukopisu. Vyberte si z nabídky jeden citát a pokuste se vytvořit k němu iluminaci ve stylu středověkých rukopisů. Je na vás, zda vytvoříte pouze iniciálu či se zdobením půjdete ještě dále. Nezapomeňte také krásně "namalovat" text citátu.

Provedení:
- ukázat dětem, jak vypadaly středověké rukopisy, jaká různá písma se používala, jaké motivy se v iluminacích objevovaly
- vybrat si jeden citát, rozmyslet si, co by měl doprovodný obrázek znázorňovat, rozmyslet případné další zdobení stránky
- bokem na papír si načrtnout rozvržení celé stránky, detailně promyslet iniciálu
- na bílou čtvrtku podle pravítka tužkou nakreslit linky pro text, jemně předkreslit tužkou jednotlivá písmena, písmo nemusí být naprosto autentické, ale měla by být patrná snaha o pravidelná pečlivě vykreslená písmena, ne o čmáranici, text obtáhnout černou tuší nebo fixem
- předkreslit iniciálu, vypracovat barevně pastelkami (tlumené tóny) nebo fixami (syté barvy), k imitaci zlata využijte zlatou fixu nebo pastelku
- dozdobit zbytek stránky

- psaní textů je velmi náročné a nepříliš zábavné, vybírejte proto pro práci co nejkratší citáty :-)

Podklady pro přípravu:

Iluminace se objevují nejprve pouze u náboženských textů, později doprovázejí i světské rukopisy (kodexy a kroniky). Jsou bohatě zdobené a vznikaly velmi dlouho. Iluminátor nanášel barvy postupně po jedné (vybarvoval všechny plochy od dané barvy a pak teprve vzal do ruky další barvu) a v několika vrstvách. V rukopisech jako první vznikal text, teprve poté se dodělávaly obrázky. Iniciály byly zdobeny antickými motivy, geometrickými ornamenty, motivy květin a listů, zvířat, mytologických postav, náboženskými výjevy.

http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/volne_dostupne_dokumenty.asp - velké množství zdigitalizovaných rukopisů k volnému prohlížení, obrázky je zakázáno kopírovat a jakkoliv šířit - poraďte si s tím, jak umíte

http://www.history.czechian.net/referaty/NAHLEDY_referaty_historie_knihy.html - referátek o historii knihy, nás bude zajímat odstavec "Středověk"